Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De basis voor een arbobeleid voor uw organisatie is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.

Op grond van artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet kan uw organisatie bij het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid in een RI&E schriftelijk vastleggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich mee brengt.Dit wordt vastgelegd in een rapportage.

Het doel van een RI&E  is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's van uw organisatie, deze zijn:

Het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico's te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken.

Het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft voor dat verschillende onderwerpen in een rapportage kunnen worden onderzocht en vastgelegd.

De onderwerpen kunnen zijn:

-Medewerkers/personen met een verhoogd risico zoals jeugdigen, ouderen, zwangere, derden, etc.
-Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
-Kankerverwekkende stoffen en processen< -Asbest
-Biologische agentia
-Fysieke belasting
-Beeldschermwerk
-Lawaai
-Trillingen
-Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

 

Een RI&E mag dus globaal zijn, maar moet wel, afhankelijk van de aard van de risico's, verder worden uitgediept. De RI&E is ‘instemmingspichtig’ en vereist daarom de goedkeuring van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging . Omdat een Plan van Aanpak (PvA) deel uitmaakt van de RI&E, is ook dat plan instemmingspichtig.

 

Hoe werkt een RI&E?

Door een deskundige van Van Eik worden de werkplekken van uw organisatie bezocht en  beoordeeld en worden aanwezige risico’s opgeschreven. Als alle risico’s zijn onderkend worden deze geanalyseerd. Dit betekent dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn het aangepakt zou moeten worden. Dit alles wordt in een rapport vastgelegd waarna u als werkgever aan de slag kan met het structureel aanpakken van de risico’s.

In de plan van aanpak van het wegnemen van de risico's  wordt er gewerkt volgende de methode van arbeid hygiënische strategie.  In de eerste instantie moet gekeken worden of de oorzaak van de risico's kunnen worden weggenomen, oftewel bestrijding aan de bron. Pas als dit niet mogelijk is, wordt gekeken of door technische- of organisatorische maatregelen blootstelling van medewerkers aan de risicosituatie vermeden/geëlimineerd kan worden.
Pas in de laatste instantie wordt overgegaan tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarna zal er een rapport worden samengesteld. In overleg met de verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie worden de risico's en gevaren doorgenomen. Bij ieder risico en gevaar wordt er vervolgens een prioriteit, een verantwoordelijke functionaris en een streefdatum aan gekoppeld. Deze toegevoegde informatie vormt dan het Plan van Aanpak (PvA).

Opstellen  Plan van Aanpak

Er zal een Plan van Aanpak worden opgesteld door een veiligheidsdeskundige en worden voorgelegd aan uw organisatie om deze inhoudelijk te beoordelen. Na goedkeuring door uw organisatie heeft u een RI&E die voldoet aan de wettelijke toetsing volgens de  Arbo-wet, art.: 5.

 

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.