Leveringsvoorwaarden

Opdrachtnemer: Van Eik training&advies, statutair gevestigd te Haarlem. Opdrachtgever: Degene die zichzelf, dan wel een ander als cursist heeft aangemeld/opgegeven voor het volgen van een door opdrachtnemer georganiseerd(e) cursus/opleiding/training/intake/symposium/advies traject en daartoe met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. Cursist: Degene die als feitelijke deelnemer van een cursus/opleiding/training/intake/symposium/advies traject is opgegeven. Overeenkomst: Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het volgen door een cursist van een cursus/opleiding/training/intake/symposium/advies traject welke is/wordt georganiseerd door opdrachtnemer.

Artikel 1: Voorwaarden:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden en opdrachtgevers gelden niet, tenzij die door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
1.2. Aanvullingen op, of afwijkingen van, deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
1.3.In geval een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

2.1. Aanmelding voor een cursus/opleiding/training dient schriftelijk te geschieden.
2.2. De overeenkomst komt tot stand door verzending door opdrachtnemer van de schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de opdrachtgever d.m.v. versturen van een pdf.

Artikel 3: Verplichtingen van opdrachtnemer ter zake de uitvoering van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om die kwaliteit te leveren die in redelijkheid van haar kan worden verlangd.

Artikel 4: Betaling

4.1. Opdrachtnemer zal de opleidings-/cursusgelden en eventuele bijkomende kosten in rekening brengen middels zending van een factuur naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres. Facturering op deze wijze laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever, indien tenaamstelling en adres anders zijn dan die van opdrachtgever.
4.2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening is niet toegestaan.
4.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en rente verschuldigd zijn van 1% per maand, te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
4.4. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding buitengerechtelijke kosten ter hoogte van het actueel geldende wettelijke percentage van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van 30,- euro.
4.5. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW, en een reiskostenvergoeding van 35 eurocent per kilometer per trainer/acteur/coach per komst, gerekend vanaf ons kantoor in Haarlem.

Artikel 5: Gedrag, toegang en identificatieplicht

5.1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem ingeschreven cursist zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die door opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.
5.2. Cursisten dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer een legitimatiebewijs te tonen.
5.3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen: – zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding; – indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2, of in het verleden aan cursussen/opleidingen/trainingen heeft deelgenomen, op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen ie daaraan in redelijkheid door opdrachtnemer mogen worden gesteld.
5.4. De docent/opleider/trainer is gerechtigd een cursist de toegang tot de ruimte waarin de cursus/opleiding/het symposium wordt gehouden te ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 1 en 2, of indien opdrachtgever de cursist de toegang tot de cursus heeft ontzegd. De opdrachtgever staat er in dat geval voor in dat de cursist de betreffende ruimte verlaat en verlaten houdt.
5.5. Ontzegging van de toegang als hierboven beschreven laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Artikel 6: Beperking aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven cursist ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door opdrachtnemer of door grove schuld van opdrachtnemer is veroorzaakt.
6.2. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door hem ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of medecursisten, tenzij die schade opzettelijk dan wel wegens grove schuld is veroorzaakt en aan opdrachtnemer is toe te rekenen.
6.3. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door zaken waarvan opdrachtnemer zich bedient.
6.4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de opdracht.
6.5. Indien schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende cursus/opleiding/training/symposium per cursist in rekening is gebracht.
6.6. Opdrachtgever is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden.

Artikel 7: Termijnen voor reclame en aansprakelijkheid

7.1 Reclames en aansprakelijkstellingen ter zake een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen dertig dagen nadat en gebrek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, doch in ieder geval binnen 1 jaar na de tekortkoming, schriftelijk ter kennis te zijn gebracht bij opdrachtnemer.

Artikel 8: Auteursrechten

8.1 Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid/geheimhouding

9.1 Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.