Klachtenregeling

Een melding of een klacht kan gemeld worden aan:

Van Eik training en advies V.O.F.
t.a.v. dhr. Rong van Engelen
Directielid
Esdoornlaan 39
4702 AS Roosendaal
Of mail naar:
Rong@vaneikadvies.nl of Info@vaneikadvies.nl

Klachten worden zo spoedig mogelijk door ons behandeld. We streven ernaar dezelfde dag contact met u op te nemen. Wij streven er naar klachten uiterlijk binnen 14 dagen te behandelen.

  1. Begripsbepaling

1.1. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de betaling van de training

1.2. Training: De in opdracht van Opdrachtgever uitgevoerde training voor Gemeenten, bedrijven of Instellingen.

1.3. Opdrachtbevestiging: de opdracht tot het verrichten van een training.

1.4. Directie: de directie van Van Eik training en advies, belast met het bestuur van Van Eik training en advies.

1.4.1. Directieleden: Jorn van Engelen, Rong van Engelen.

1.4.2. Rong van Engelen. Aanspreekpersoon tot wie men de klacht kan richten.

1.5. Melding: een uiting van ongenoegen aan Van Eik training en advies over de wijze waarop Van Eik training en advies zich in een bepaalde situatie –gerelateerd aan een training- heeft gedragen dan wel diensten heeft geleverd.

1.6. Klacht: een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop Van Eik training en advies zich in een bepaalde situatie –gerelateerd aan een training- heeft gedragen dan wel diensten heeft geleverd. Een klacht kan niet eerder worden ingediend dan wanneer een melding (zie 1.5) niet tot genoegen van partijen is afgehandeld.

  1. Toepasselijkheid

Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle trainingen van Van Eik training en advies.

  1. Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid

3.1. Een opdrachtgever doet binnen twee weken nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk of telefonisch een ‘melding’ van ongenoegen bij de directie van Van Eik training en advies.

3.2. De directie van Van Eik training en advies heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.

3.3. De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en noteert deze melding in het CRM.

3.4. Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de opdrachtgever en nadere afspraken maken over de afhandeling.

3.5. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.

3.6. Indien de melding niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgehandeld, meldt de opdrachtgever dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 4 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest.

3.7. Van Eik training en advies zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

3.8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

– De naam, het adres van de indiener;
– De dagtekening;
– Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
– De periode waarin de klacht is ontstaan.

Van Eik training en advies neemt alleen schriftelijke meldingen en klachten in behandeling. Van Eik training en advies adviseert de klager om de melding/klacht aangetekend te versturen.

3.09. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

3.10. Van Eik training en advies heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 6 weken op te lossen.

  1. Verplichting tot behandeling

4.1. Van Eik training en advies is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien:

4.1.1. de melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van de trainingsovereenkomst;

4.1.2. hierover door opdrachtgever reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure;

4.1.3. dit langer dan 1 maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;

4.1.4. door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.

4.2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk in kennis gesteld.

  1. Klachten

5.1. Van Eik training en advies draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging via de mail van ontvangst van de klacht aan de indiener, uiterlijk binnen één week.

5.2. Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

  1. Afhandeling klachten

6.1. De directie, dan wel klachtencommissie, beslist binnen 6 weken inzake de klacht.

6.2. Indien de klant en de directie van Van Eik training en advies niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een oplossing voor de klacht, kan de klant de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie.

  1. Klachtencommissie

7.1. Klachten die niet naar tevredenheid van de klant worden opgelost door de directie kunnen worden voorgelegd aan:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
telefoon: 0228 322205
Email: secretariaat@geschillencommissiekpz.nl
Postadres: Postbus 222, 1600 AE Enkhuizen

7.2. Een klacht kan via de website van de Klachtencommissie worden ingediend: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/

7.3. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.

7.4. De klachtencommissie doet van de verdaging mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk(mail) melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.

7.5. De directie, dan wel de Klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord. De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.

7.6. De uitspraak van de Klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

  1. Citeertitel

8.1. Deze regeling kan worden aangemerkt als “Klachtenregeling Van Eik training en advies V.OF.”.

8.2. Ongeachte deze regeling blijven de bepalingen gelden beschreven in de Leverings Voorwaarden.

  1. Inwerkingtreding en blijvende geschillen

9.1. Deze Klachtenregeling Van Eik training en advies is door Van Eik training en advies vastgesteld op 25 september 2019.

9.2. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019.

9.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

9.4. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9.5. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam

Toelichting

Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, is er voor gekozen om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.

Een formele klacht dient betrekking te hebben op de wijze waarop Van Eik advies en training de training heeft uitgevoerd. Algemene klachten over de wijze van het uitvoeren van het bedrijfsbeleid vallen aldus buiten deze klachtenregeling.

Indien Van Eik training en advies de klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft afgehandeld, dan wel wanneer de opdrachtgever aangeeft van de wens tot verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling.

Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kan men zich wenden tot de bevoegde rechter.