Duurzaamheid geborgd

Holding small plantDuurzaamheid geborgd
Duurzaamheid gaat in eerste instantie over het in stand houden van de capaciteit van de aarde om nu en in de toekomst in onze behoefte te voorzien. Dit is dus een mondiale uitdaging die gericht is op het behoud van het milieu. Hierbij kun je denken aan het behoud van natuurlijke grondstoffen, het beperken van schadelijk afval, en behoud van schone lucht, schoon water en een schone bodem.

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem en richt zich specifiek op het beheersen van de milieurisico’s binnen uw organisatie en het verbeteren van de prestaties op milieugebied.

ISO 14001
Met ISO 14001 brengt u in kaart wat het beleid van uw organisatie op het gebied van milieu is en met welke wet- en regelgeving u rekening dient te houden. Tevens toont u, dat het uitgangspunt van het systeem is, continue aandacht voor evaluatie en verbetering.

Met behulp van een milieumanagementsysteem kunnen de milieueffecten van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kunnen kosten gereduceerd worden. Hierbij valt te denken aan de kosten van energie, water en grondstoffen. Bovendien kunnen boetes voorkomen worden. Met een milieumanagementsysteem kan een organisatie zich ook onderscheiden en kan de relatie met externe partijen, zoals aannemers en burgers aanzienlijk verbeteren.

Een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 dat wordt gedragen binnen uw organisatie laat zich kenmerken door acht kernprincipes, namelijk:

  1. Duidelijkheid in beleid en doelstellingen
  2. Gedeelde cultuurwaarden
  3. Procesgerichte benadering
  4. Werken volgens het PDCA principe
  5. Duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden
  6. Beknopte en beperkte documentatie
  7. Beheersing van risico’s
  8. Continu verbeteren met prestatie indicatoren

De methodiek en structuur van dit milieumanagementsysteem bied tevens mogelijkheden voor de toekomst. Duurzaamheid kan naast het onderwerp milieu gemakkelijk worden verrijkt met onderwerpen zoals ‘Duurzame inzetbaarheid’ en ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). Deze staan voor ondernemen waarbij uw organisatie naast het milieu ook de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van haar activiteiten op de mens. Hoe kan de organisatie haar positieve bijdrage aan werknemers, leveranciers, burgers en alle andere belanghebbenden maximaliseren?

Naast duurzaamheid kan het bestaande managementsysteem ook worden uitgebreid met andere aspecten binnen de bedrijfsvoering zoals de kwaliteitsbeheersing van de organisatie (ISO 9001) en het beheersen van goede arbeidsomstandigheden

(OHSAS 18001). Overeenkomsten tussen deze normen zorgen ervoor dat er een compleet en eenduidig managementsysteem binnen uw organisatie kan worden opgezet.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN